Thông báo đã nhận được hồ sơ giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty ( 20/05/2021 )
Thông báo về việc đã nhận được hồ sơ giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty. Cụ thể như sau:
- Bên chuyển nhượng: Meritz Securities Co.,ltd
-Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Carpa Investment Holdings