Đăng ký người thực hiện công bố thông tin ( 29/06/2020 )
Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc đăng ký người thực hiện công bố thông tin của Công ty như sau:
- Người thực hiện công bố thông tin là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông: Kim Kwang Hyuk
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày có hiệu lực: 29/06/2020