Thông báo hủy bỏ kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường lần 03
Biên bản họp HĐQT V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc, miễn nhiệm Tổng giám và Phó tổng giám đốc
Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long họp ĐHĐCĐ bất thường lần 4 về việc bầu lại Chủ tịch HĐQT, Ban HĐQT, người đại diện pháp luật, Ban kiểm soát, thay đổi tên công ty
Thông báo về việc họp ĐHĐ cổ đông bất thường lần 4 năm 2019
Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long thông báo về việc thay đổi nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ làm việc tại Công ty, bổ nhiệm nhân sự kiểm soát nội bộ
Ngày 12/10/2019 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long họp ĐHĐCĐ bất thường bầu lại HĐQT, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, sửa Điều lệ Công ty
Điều lệ công ty (bản sửa đổi ngày 12/10/2019)
Căn cứ theo Quyêt định số 701/QĐ-UBCK , ngày 12/9/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long. Ngày 10/10/2019, các cổ đông đã thực hiện xong giao dịch chuyển nhượng trên
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14