Ngày 09/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 2.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2015/NQ -HĐQT ngày 28/8/2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, về việc phân phối cổ phiếu HQC không chào bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngày 10/9/2015 Công ty cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 9.000.000 cổ phiếu HQC.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT, ngày 24/8/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương về việc phân phối số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Ngày 31/8/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 7.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán từ ngày 01/01/2015-30/06/2015.
Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long
Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long
Ngày 10/4/2015 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 5 triệu trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long, công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2014
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15