Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT, ngày 24/8/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương về việc phân phối số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Ngày 31/8/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 7.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán từ ngày 01/01/2015-30/06/2015.
Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long
Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long
Ngày 10/4/2015 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 5 triệu trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long, công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2014
Công ty CP quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính quý 4/2014.
Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long công bố thông tin về việc: Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 37 tỷ, theo giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 16/01/2015.
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14