Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long công bố Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã kiểm toán được điều chỉnh lại.
Ngày 16/06/2016 Công ty Cổ phần Quỹ Thăng Long không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Ngày 27/5/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu là: 47.500.000 cổ phiếu, chiếm 21.67% vốn điều lệ.
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán
Ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 3.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Ngày 12/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 1.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15