Ngày 27/5/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu là: 47.500.000 cổ phiếu, chiếm 21.67% vốn điều lệ.
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán
Ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 3.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Ngày 12/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 1.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Ngày 09/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 2.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2015/NQ -HĐQT ngày 28/8/2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, về việc phân phối cổ phiếu HQC không chào bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngày 10/9/2015 Công ty cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 9.000.000 cổ phiếu HQC.
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14